fbpx
//Zakupy z TiKTOkersami

Zakupy z TiKTOkersami

Już w najbliższą sobotę zapraszamy na spotkanie fanów aplikacji Tik Tok, w godzinach 12.00- 17.00.

REGULAMIN KONKURSU „Meet&Greet z Tiktokerami”

POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Regulamin określa warunki konkursu „Meet&Greet Tiktokerami” (zwanego dalej „Konkursem”), który przeprowadzony będzie w Smart Outlet Center Bydgoszcz z siedzibą ul. Fordońska 268, 85-752 Bydgoszcz (zwanego dalej „Centrum”).
2. Organizatorem Konkursu jest Emil Kokoszka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WE SHARE Emil Kokoszka, ul. Budrysów 14/23, 04-419 Warszawa, NIP: 926-157-33-14, REGON: 362395558 (zwany dalej „Organizatorem”). Sponsorem nagród w Konkursie jest Smart Outlet Center Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy (zwana dalej: „Fundatorem”). Ambasadorami konkursu są: Martyna Zbirańska, Michał WItkowski, Patryk Zapała i Klaudia Krajewska działający (zwani dalej „Ambasadorami”).
3. Przystąpienie Uczestnika do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału w Konkursie oraz/lub prawo do nagród.
4. Konkurs odbędzie się w dniu 27.10.2018 r. i zostanie przeprowadzony w godz. 12.00 do 15.00.
5. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby pełnoletnie posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz osoby niepełnoletnie, które w dniu 27.10.2018 r. mają już ukończony 12 rok życia – zamieszkujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest podpisanie formularza zgłoszeniowego przez opiekuna prawnego. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, pracownicy Fundatora oraz członkowie ich rodzin, pracownicy punktów handlowych i usługowych znajdujących się na terenie Smart Outlet Center Bydgoszcz (dalej: „Centrum”) oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym także pracownicy ochrony i serwisu sprzątającego Centrum. Za pracowników uważa się wszelkie osoby wykonujące pracę lub inne powtarzające się czynności na rzecz podmiotów wymienionych powyżej niezależnie od podstawy, na jakiej ta współpraca jest wykonywana.
6. Organizator powoła wewnętrzną Komisję Konkursową składających się z wybranych przez niego osób, która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością przebiegu Konkursu oraz wykonywała inne zadania powierzone jej w niniejszym Regulaminie („Komisja Konkursowa”).
7. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za udział w Konkursie.

ZASADY KONKURSU
8. Konkurs skierowany jest do osób, znajdujących się na terenie Smart Outlet Center Bydgoszcz dniu wydarzenia (27.10.2018).
9. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz zgody na wykorzystanie wizerunku, której wzór stanowi Załącznik 1 do Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich konieczne jest podpisanie formularza i załącznika przez opiekuna prawnego.
10. Uczestnicy Konkursu zostaną podzieleni na dwie drużyny, a każda z drużyn zostanie przypisana do jednego Ambasadora. Drużyny będą się składały z od 5 do 10 osób włącznie z ambasadorem. Konkurs polega na zaprezentowaniu Komisji Konkursowej najlepszej jesiennej stylizacji. Po prezentacji jesiennej stylizacji Komisja Konkursowa wybiera najlepszą drużynę, której zostanie wręczona nagroda.
11. Warunkiem odbioru nagrody w Konkursie jest potwierdzenie tożsamości Uczestnika za pomocą dokumentu tożsamości oraz podpisanie protokołu odbioru nagrody.
12. Wyrażenie zgody na wykorzystanie i upublicznienie swojego wizerunku do celów realizacji Konkursu oraz wyrażenie zgody na jego wykorzystanie przez Organizatora jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie z uwagi na jego charakter i założenia Konkursu.
13. Jeżeli Uczestnik Konkursu nie zgłosi się do Organizatora Konkursu w terminie określonym przez Konferansjera w trakcie Konkursu lub nie będzie posiadał dokumentu tożsamości lub podpisanej zgody opiekuna prawnego, traci on prawo do uzyskania nagrody. Organizator jest uprawniony w takiej sytuacji do wyboru innego Uczestnika jako Laureata Konkursu albo jego odwołania bez konieczności przekazania nagrody.
14. Informacje ogólne:
a. Występ nie może zawierać treści dyskryminujących lub wulgarnych.
b. Podczas występu Uczestnik nie może być ubrany prowokacyjnie.
c. Organizator zapewnia sprzęt nagłaśniający, mikrofony.
d. Zabezpieczenie wszystkich pozostałych rekwizytów niezbędnych do występu jest po stronie Uczestnika.

NAGRODY
15. Nagrodami w Konkursie są bony, vouchery o wartości 30 zł do salonu Świat GSM, ważne do 31.10.2018r.
16. Konferansjer w trakcie Konkursu przedstawi zasady przyznawania i odbioru nagród.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
17. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji.
18. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownych oświadczeń niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Konkursu.
19. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora
20. Odpowiedzialność Organizatora wobec Uczestnika nie przekroczy wartości i liczby nagród w Konkursie.
21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestników.
22. Wszelkie spory związane z niniejszym Konkursem rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
23. Wszelkie reklamacje dotyczące Konkursu powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wymagalności roszczenia o wydanie nagrody. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację.
24. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.
25. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające z działania Poczty Polskiej lub firm kurierskich.
26. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

2018-10-24T10:19:34+00:0022-10-2018|