fbpx
//SMART CHALLENGE

SMART CHALLENGE

Przed Wami kolejne spotkanie z Tiktokerami. Już 17 listopada zapraszamy do SMART OUTLET CENTER. Rodzinne zakupy z nagrodami, plakaty z autografami, zdjęcia i wiele, wiele innych atrakcji. Szczegóły wkrótce. Przybywajcie !!!

REGULAMIN ZABAWY ,, Smart Challenge z Tiktokerami
w Smart Outlet Center ”
Część I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady zabawy urządzanej pod nazwą ,,Smart Challenge z Tiktokerami w Smart Outlet Center ” (dalej: „Zabawa”). Zabawa zostanie przeprowadzona 17 listopada 2018 r. w godzinach 12:00-16:00 w Smart Outlet Center w Bydgoszczy.
2. Organizatorem Bitwy jest Emil Kokoszka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WE SHARE Emil Kokoszka, ul. Budrysów 14/23, 04-119 Warszawa, NIP: 926-157-33-14, REGON: 362395558 (zwany dalej „Organizatorem”).
3. Organizator zapewnia, że Zabawa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku.
4. Regulamin Zabawy nie podlega zatwierdzeniu w trybie określonym w art. 13 ust 2. Ustawy z 29 lipca 1992 r. o grach losowych i zakładach wzajemnych.
5. Fundatorem nagród jest Smart Outlet Center
6. Przystąpienie Uczestnika do Zabawy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu w całości i oznacza, że Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Zabawi. W przypadku niespełnienia przez Uczestnika któregokolwiek z warunków Regulaminu lub naruszenia którejkolwiek z jego zasad, dany Uczestnik traci prawo udziału w Bitwie oraz/lub prawo do nagród.

Część II: WARUNKI UCZESTNICTWA W BITWIE
1. Możliwość uczestniczenia w każdej z zabawy skierowana jest do osób, znajdujących się na terenie Smart Outlet Center w dniu danej odsłony wydarzenia 17.11.2018) w godzinach trwania Zabawy.
2. Zabawa przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych posiadających pełną zdolność́ do czynności prawnych, zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Osoby, które nie posiadają̨ pełnej zdolności do czynności prawnych mogą̨ wziąć́ udział w Zabawie za zgodą swojego prawnego opiekuna przebywającego w danym dniu na terenie Centrum. W przypadku nieobecności prawnego opiekuna na terenie Centrum podczas Bitwy, uczestnik będzie musiał dostarczyć pisemną zgodę opiekuna prawnego na udział.
3. W Zabawie nie mogą̨ brać́ udziału pracownicy zarządcy Smart Outlet Center, najemcy lokali w Smart Outlet Center lub ich pracownicy ani inne podmioty, lub ich pracownicy, biorący bezpośredni udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Zabawy. Pracownikiem w rozumieniu Regulaminu jest zarówno osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę jak i osoba współpracująca na podstawie umowy cywilnoprawnej (w szczególności na podstawie umowy o dzieło, zlecenia).
4. W Zabawie nie mogą̨ brać́ udziału osoby najbliższe osób wskazanych w punkcie powyżej, tj. małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć́, synowa, przysposabiający, przysposobiony.
5. Warunkiem udziału w Zabawie jest wyrażenie zgody na wykorzystanie i upublicznienie swojego wizerunku. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, przy czym niezbędne do wzięcia udziału w Zabawie z uwagi na jej charakter i założenia.
6. Wizerunek osób biorących udział w Bitwie może być publikowany w mediach społecznościowych Smart Outlet Center oraz stronie internetowej, jak również̇ na kanałach internetowych prowadzonych przez – Karol Pieszko, Kamil Owczarek, Michał Witkowski, Kaja Wawer (dalej: „Ambasadorzy”)
7. Organizator powoła wewnętrzną Komisję Zabawy składającą się z wybranych przez niego osób, która będzie sprawowała nadzór nad prawidłowością przebiegu Zabawy oraz wykonywała inne zadania powierzone jej w niniejszym Regulaminie („Komisja”).
8. Ewentualne wątpliwości w zakresie prawa do uczestniczenia w Zabawie rozstrzyga Komisja.

Część III: ZASADY Zabawy
1. W odsłonie zabawy, w której można wygrać Upominki rzeczowe oraz bony rabatowe na zakupy w Smart Outlet Center mogą wziąć udział osoby, które zrobią zdjęcie w dniu imprezy. Na zdjęciu muszą pokazać jak bawią się podczas wspólnych zakupów z rodziną. Zrobione zdjęcie muszą umieścić na Instagramie i koniecznie oznaczyć: #SmartOutletCenter #Bydgoszcz #Rodzinnezakupy
2. W odsłonie zabawy, w której można wygrać kolekcjonerskie plakaty ambasadorów z autografami może wziąć udział każdy, kto w dniu imprezy zrobi zakupy w Smart Outlet Center i zgłosi się do organizatorów imprezy z paragonem. Start wymiany paragonów na plakaty: godzina 14.00.

Część IV. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
Organizator przewidział następujące nagrody dla wszystkich Uczestników Zabawy:
a) kolekcjonerskie plakaty z autografami
b) Upominek od firmy Ewtex
= krawat x 31szt.
Upominki od firmy Vestus
= krawat x2
= skarpety x 3
Upominek od firmy Home&Deco:
= gipsowe figurki x 3;
= świecznik x 5;
= futrzana podkładka x 1;
= kwiat zawieszka na ścianę x 2;
= karafka x 2;
= kubek x 11;
= śniadaniówka x 1
Upominek od Lavard:
= kupony na -20 % ( przy zakupie 2 rzeczy ) x 30
Upominek od firmy CCC:
= firmowe smycze x 21
= etui na słuchawki x 13
= karty podarunkowe x 2
Upominek od firmy Świat GSM:
= kupon rabatowy ( -50% na drugie tańsze akcesorium)

1. Organizator gwarantuje przyznanie nagrody Zwycięzcom, o ile spełnią wymogi Regulaminu.
2. Warunkiem odbioru nagrody w Zabawie jest potwierdzenie tożsamości Uczestnika za pomocą dokumentu tożsamości.
3. Jeżeli Uczestnik Zabawie nie zgłosi się do Organizatora Bitwy w terminie określonym przez Konferansjera w trakcie Zabawie lub nie będzie posiadał dokumentu tożsamości lub podpisanej zgody opiekuna prawnego, traci on prawo do uzyskania nagrody. Organizator jest uprawniony w takiej sytuacji do wyboru innego Uczestnika jako Laureata Zabawy albo jego odwołania bez konieczności przekazania nagrody.
4. Nagrody nie można wymienić́ na ekwiwalent pieniędzy.

Cześć VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym terminie bez podania przyczyny przy zastosowaniu odpowiednich form informacji.
2. Organizator ma prawo żądać złożenia przez Uczestnika stosownych oświadczeń niezbędnych dla prawidłowego przebiegu Zabawy.
3. Regulamin zabawy dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej.
4. Odpowiedzialność Organizatora i Smart Outlet Center wobec Uczestnika nie przekroczy wartości i liczby nagród w Zabawie.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub realizacji nagród z przyczyn leżących po stronie Uczestników.
6. Wszelkie spory związane z niniejszą Zabawą rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
7. Wszelkie reklamacje dotyczące Zabawy powinny być zgłaszane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem w terminie 7 dni od daty wymagalności roszczenia o wydanie nagrody. Organizator jest zobowiązany do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od daty otrzymania pisma składającego reklamację.
8. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy odpowiednich ustaw.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub jakiekolwiek przeszkody wynikające z działania Poczty Polskiej lub firm kurierskich. Wszystkie treści zawarte w materiałach reklamowo-promocyjnych mają charakter jedynie informacyjny. Moc prawną mają jedynie postanowienia niniejszego Regulaminu.

Cześć́ VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. Regulamin dostępny jest do wglądu w administracji Smart Outlet Center w Bydgoszczy, w dniu imprezy.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy.
Wzięcie udziału w Zabawie oznacza zapoznanie się̨ Uczestnika z Regulaminem i zaakceptowanie jego warunków.
4. Uczestnik zostaje poinformowany, że:
a) administratorem danych osobowych zgromadzonych w związku z uczestnictwem jest Emil Kokoszka prowadzący działalność gospodarczą pod firmą WE SHARE Emil Kokoszka, ul. Budrysów 14/23, 04-119 Warszawa, NIP: 926-157-33-14, REGON: 362395558.
b) dane osobowe w postaci wizerunku wraz z imieniem i nazwiskiem zgromadzone w związku z uczestnictwem w Zabawie przetwarzane będą w celu przeprowadzenia Zabawy i jeżeli uczestnik czy opiekun prawny wyraził zgodę w celu prowadzenia akcji promocyjnej Zabawy. Dane osobowe zostaną̨ usunięte na podstawie zgody uczestnika (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO). Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w Zabawie. Przetwarzanie danych osobowych odbywać́ się̨ będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/ WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
c) Osobie, której dane są̨ przetwarzane, przysługują̨ następujące prawa:
– prawo dostęp, tj. prawo do uzyskania informacji związanych z przetwarzaniem jej danych osobowych oraz kopii takich danych osobowych,
– prawo do poprawiania: tj. prawo wprowadzenia odpowiednich zmian do swoich danych osobowych, jeżeli dane osobowe są̨ niedokładne lub niekompletne,
– prawo do usunięcia w zakresie dozwolonym przez prawo.
– prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo.
– prawo do przekazania danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, osoba, której dane są̨ przetwarzane, może domagać́ się̨, aby przekazane Administratorowi Programu dane osobowe zostały jej zwrócone lub przekazane osobie trzeciej, jeżeli jest to wykonalne.
5. Dane udostępnione na podstawie zgody uczestnika, czy opiekuna prawnego będą przetwarzane do czasu wycofania tej zgody, a dane uzyskane w trakcie postępowania reklamacyjnego do czasu przedawnienia roszczeń.
6. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność́ za prawidłowe przeprowadzenie Zabawy oraz wydanie nagród, a także za kompetencje osób zaangażowanych w realizację i przeprowadzenie Zabawy.
7. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność́ za szkody wyrządzone przez osoby wymienione w pkt 7, tak jak za własne działania i zaniechania.

Click edit button to change this text.

2018-11-16T17:19:39+00:0009-11-2018|