fbpx
//KONKURS Stand-up

KONKURS Stand-up

Przeżywasz koszmar z powrotem do szkoły?
A może nie mogłeś siś już doczekać pierwszego dzwonka?

Ułóż krótki skecz i zaprezentuj go publiczności!

Zapraszamy wszystkich standuperów, amatorów i profesjonalistów, szkoły i inne placówki kulturalne do
wzięcia udziału w naszym projekcie.

Jak wziąć udział w konkursie?

Każda placówka zgłasza swoją delegację w postaci 1/4-osobowej (maksymalnie) drużyny, która podczas eventu
przedstawi przygotowany skecz.

W tym celu należy wysłać na FB SMART OUTLET CENTER i/lub na adres biuro@sellmore.pl zgłoszenie uczestników
(nazwa placówki/imiona i nazwiska uczestników/tytuł skeczu).

Czekamy na zgłoszenia do 18 września.

Termin imprezy – 22 września.

Kryterium wyboru zwycięzców jest głosowanie na żywo na facebooku oraz głosowanie na Smart Outlet Center.

*Kupon na zakupy w Smart Oulet Center do wydania w dowolnych sklepach.

Regulamin Konkursu STAND-UP „Powrót z wakacji”
22.09.2018

1. ORGANIZATORZY I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1 Głównym Organizatorem konkursu STAND UP POWRÓT Z WAKACJI , odpowiedzialnym za jego obsługę i prawidłowy przebieg jest firma SELL MORE Agnieszka Ochowska-Wasiljew, z siedzibą w Warszawa-Wesoła ul. Żeromskiego 5, REGON: 141212997, NIP: 946-170-07-63 zwana dalej Organizatorem.
1.2 Współorganizatorem Konkursu jest Centrum Handlowe SMART OUTLET CENTER
1.3 Konkurs odbędzie się odbywać w dniach 22.09.2018 godzinach 11,00-18,00
Przy ul. Fordońska w Bydgoszczy.

2. CEL konkursu
2.1 Prezentacja dorobku artystycznego młodzieży oraz młodych grup artystycznych działających na terenie miasta Bydgoszcz i okolicznych
2.2 Wyłonienie i nagrodzenie zwycięzców – każdego w swojej kategorii

3. ADRESACI
3.1 Do udziału w konkursie zapraszamy osoby indywidualne oraz wszelkie grupy artystyczne (liczące do 4 osób) działające samodzielnie, zrzeszone w instytucjach, domach kultury lub szkołach.
3.2 W konkursie mogą uczestniczyć grupy prezentujące różnorodne formy satyryczne nie zależnie od konwencji.
Miejsca, terminy, formułę programową i zasady organizacyjne prezentacji, ustala Organizator.
4.2 Konkurs odbywa się w kategorii wiekowej:
• do 18 lat

4. ZASADY UDZIAŁU W KONKURSIE
4.1 Uczestnicy (mogą być grupy STAND”UP’owe) piszą własne skacze, wystąpienia stand up lub wybierają teksty już prezentowane przez innych i prezentują wybrany skecz, stand up;
4.2 Każdemu uczestnikowi przysługuje tylko jedna prezentacja; maksymalny czas występu to 10 minut;
4.3 Każdy uczestnik przesyła swoje zgłoszenie, w postaci zgłoszenia na maila do dnia 21.09.2018 wraz z imieniem i nazwiskiem oraz tytułem skeczu
4.4 Zgłoszenia do 21.09.2018r.
4.6 Wygrywa uczestnik który zbierze największą ilość głosów wśród publiczności oraz na profilu FB Smart Outlet Center: (liczba głosów się sumuje).

5. TERMINY ZGŁOSZEŃ:
5.1 Wykonawca (lub jego opiekun prawny) zainteresowany wzięciem udziału w konkursie zobowiązany jest w terminie do 21.09.2018 r do przesłania swojego zgłoszenia mailem na adres: biuro@sellmore.pl ze swoimi danymi – imie i nazwisko – wiek – tutuł skeczu– skład zespołu. W tytule maila – STAND UP – zgłoszenie.
5.2 Po zarejestrowaniu zgłoszenia Organizator potwierdzi udział i ustali godzinę

6. PREZENTACJA – KONKURS
Prezentacja odbywać będzie się w dniu 22 wrzesień na scenie Centrum Handlowego Smart Outlet Center od godz. 12,00

7. OGŁOSZENIE ZWYCIĘZCÓW
7.1 Ogłoszenie zwycięzców odbędzie się w dniu 22 wrzesień o godzinie 18,00
7.2 Informacja zostanie podana na FB Smart Outlet Center

8. NAGRODY w KONKURSIE
8.1 Organizator przewidział nagrodę główną:
– voucher zakupowy za 1000 zł (do wydania w sklepach SMART OUTLET CENTER) do podziału na adekwatną ilość wykonawców (zespół)
– voucher zakupowy dla szkoły/instytucji o wartości 1000 zł

9. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
9.1 Każdemu uczestnikowi biorącemu udział w Akcji Promocyjnej przysługuje prawo wniesienia pisemnej reklamacji, nie później niż w terminie 7 dni od daty zakończenia Akcji Promocyjnej. Reklamacje wniesione po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. Za datę wniesienia reklamacji uważa się datę stempla pocztowego na przesyłce zawierającej reklamację.
9.2 Zgłoszenie reklamacyjne musi zawierać dokładne dane personalne zgłaszającego reklamację (imię, nazwisko, dane kontaktowe, miejsce zatrudnienia) oraz przyczynę reklamacji, treść żądania reklamującego oraz opis okoliczności uzasadniających reklamację.
9.3 Reklamacje należy kierować na piśmie drogą pocztową na adres Organizatora:
SELL MORE , ul. Powsińska 23/9, 02-920 Warszawa
9.4 Osoba wnosząca reklamację zostanie powiadomiona o rozstrzygnięciu Organizatora za pomocą listu poleconego najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
9.5 Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1 Akcja Promocyjna nie podlega przepisom ustawy o grach hazardowych z dnia 19 listopada 2009 roku.
10.2 Udział w Akcja Promocyjnej jest dobrowolny i nieodpłatny.
10.3 Biorąc udział w Akcja Promocyjnej uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na zasady Akcji Promocyjnej zawarte w niniejszym Regulaminie.
10.4 Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
10.5 Wszelkie, przewidziane prawem obciążenia publicznoprawne związane z udziałem w Akcji Promocyjnej ponosi uczestnik

2018-09-21T11:15:33+00:0010-09-2018|