fbpx
//KONKURS: osiem pomysłów na wakacje

KONKURS: osiem pomysłów na wakacje

 R E G U L A M I N   K O N K U R S U
„osiem pomysłów na wakacje”

  1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu Facebook „Za co kocham swoją mamę?” (zwanym dalej “Konkursem”), Fundatorem nagród oraz Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników jest Outlet Center BYDGOSZCZ Retail  Management Spółka Akcyjna Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wioślarskiej 8, 00-411 Warszawa, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000607805, NIP 951-24-08-766, REGON 363-972-816 (zwana dalej „Organizatorem”).
 2. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa warunki Konkursu.
 3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/OutletCenterBialystok (zwanej dalej “Fanpage”) w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“).
 5. Konkurs nie narusza Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w tym nie narusza postanowień art. 29 tejże ustawy.
 6. Konkurs trwa od dnia 6. czerwca 2019 roku do 8. czerwca 2019 roku.

 2. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolności do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).
 2. Uczestnik oświadcza, że:
  1. jest pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;
  2. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;
  3. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;
  4. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebook;
  5. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie, w tym wykorzystanie swojego wizerunku na Fanpage Organizatora;
  6. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook.

 3. Zasady uczestnictwa w Konkursie i Nagrody

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w niniejszym Regulaminie.
 2. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:
  1. zamieszczenie (w formie komentarza pod Postem konkursowym) poprawnego rozwiązania (odpowiedzi) zadania przedstawionego w treści posta konkursowego na Fanpage’u Organizatora, tj. odpowiedź na pytanie: „Podaj 8 (osiem) pomysłów na niezapomniane wakacje?” oraz
  2. dokonanie zakupu na kwotę minimum 100,00 zł (słownie: sto złotych) w sklepach na terenie Smart Outlet Center Bydgoszcz w dn. 08.06.2019.
 3. Każdy Uczestnik może wysłać jeden komentarz.
 4. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności wykonania zadań opisanych w niniejszym Regulaminie, w szczególności biorąc pod uwagę kreatywność i zaangażowanie Uczestników Konkursu w jego wykonanie.
 5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.
 6. Lista Zwycięzców Konkursu będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na Fanpage Organizatora.
 7. Nagrody przygotowane zostaną do osobistego odbioru przez Zwycięzcę Konkursu w Biurze Administracji Centrum Handlowego Outlet Center Białystok, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 15B. Odbiór możliwy jest w godzinach od 10:00 do 15:00 w terminie do 5 (pięciu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 5.
 8. Laureat konkursu w momencie odbioru nagrody zobowiązany jest do okazania paragonu zgodnie z ust. 2 lit. b, który zostanie opieczętowany „Towar nie podlega zwrotowi” lub o podobnym o takim znaczeniu.
 9. Brak zgłoszenia się po nagrodę lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odbioru powoduje utratę przez Uczestnika prawa do nagrody.
 10. Przyznane nagrody nie mogą być wymienione na gotówkę, ani na inne rzeczy. Nagrodzonym Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości poszczególnych nagród.
 11. Nagrodami w konkursie są:
  1. Generator Pary Tefal Pro Express Ultimate Care – 1 szt.
  2. Grill Elektryczny Tefal OptiGrill+ – 2 szt.
  3. Karafka Tefal Flow Slim z wkładem chłodzącym – 4 szt.
  4. Kubek termiczny o pojemności 0,36l Tefal – 4 szt.
  5. Zestaw 3 pojemników Tefal Masterseal – 4 szt.
  6. Żelazko Tefal Ultimate Anti Calc – 1 szt.

 4. Zakres odpowiedzialności Organizatora

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie zgłosi się osobiście po odbiór nagrody w terminie określonym niniejszym Regulaminem.
 2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:
  1. zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);
  2. podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;
  3. podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;
  4. ingerują w mechanizm działania Konkursu;
  5. tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 5. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.
 3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.
 4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 6. Reklamacje i zgłoszenia naruszeń

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 5 (pięciu) dni od dnia wydania Nagród. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.
 2. Pisemna reklamacja zawierająca imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji, powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Konkurs na Facebooku: „osiem pomysłów na wakacje”
 3. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 7. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.
 2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage’u oraz na oficjalnej stronie Organizatora: www.smartoutletcenter.pl
 4. Regulamin Konkursu dostępny jest na oficjalnej stronie Organizatora: www.smartoutletcenter.pl.

 

2019-06-06T12:28:57+00:0006-06-2019|